اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سلطانعلی میر

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی سیستان بلوچستان

soltanali.mir57gmail.com

سردبیر

دکتر شهرام شهرکی زاهدانی

دانشیار، دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی و دکتری داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

sharam17iryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباسعلی معین

دانشیار آناتومی

ab.moien36gmail.com

دکتر زهرا محتشم امیری

استاد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

mohtashamamazyahoo.com

دکتر مسعود کرمان ساروی

جراح عمومی

dr.masoud.saravi2019gmail.com

دکتر رضا حبیبی پور

دکتری قارچ شناسی، گروه میکروبیولوژی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

habiby.rezagmail.com

دکتر اکبر دورگلاله

دپارتمان هماتولوژی و انتقال خون ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

dorgalalehagmail.com

دکتر غلامرضا فرنوش

دکتری بیوتکنولوژی پزشکی، استادیار دانشگاه بقیه ا...، تهران، ایران

rzfarnooshyahoo.com

دکتر شیوا احمدی شعار

دکتری میکروبیولوژی، گروه میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ملکان، ایران

shoarshivagmail.com

دکترجمال فلاحی

باکتری شناسی پزشکی

falahij22gmail.com

دکتر محمدحسین حبیب الهی

دکتری میکروبیولوژی، گروه علوم آزمایشگاهی، واحدزاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

mohamadhossein.habibgmail.com

دکتر رقیه قلی زاده دوران محله

میکروبیولوژی، گروه علوم آزمایشگاهی، واحدزاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

de.gholizadehgmail.com

دکتر محبوبه اسلامی مقدم

دانشیار، شهرک علم و فناوری پژوهش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

eslami_moghadamyahoo.com

دکتر رقیه شیرولیلو

استادیار پزشکی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، زاهدان، ایران

sheervalilourzaums.ac.ir

دکتر روح الله ولی زاده

دکتری اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

rohvali4gmail.com

دکتر نادیا کاظمی پور

باکتری شناسی پزشکی، گروه میکروب شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ، کرمان ، ایران

hosseini7srgmail.com

دکتر حسین انصاری

دکتری اپیدمیولوژی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ansarih88gmail.com

دکتر محمد قناعت پیشه سنانی

پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

mohammad.ghenaat71gmail.com