درباره نشریه

مجله علوم آزمایشگاهی رازی، نشریه رسمی دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان می باشد.

این نشریه در قالب فصلنامه، به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) و منتشر کننده مقالات مرتبط با حوزه علوم آزمایشگاهی از قبیل: بیوشیمی، خون شناسی، میکروبیولوژی، ایمونولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، بیوتکنولوژی، ژنتیک، فیزیولوژی پزشکی و سایر موضوعات مرتبط با آزمایشگاه پزشکی می باشد.